Ugrás a
főoldalra
Gratislotto.hu
 

Lottójáték - Játékszabály

A Gratislotto részletes játékszabálya

1. Általános rendelkezések

(1) A GRATISLOTTO Részvételi Szabályzatára a hatályos jogszabályok vonatkoznak, így

  • A szerencsejáték szervezéséről szóló módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény,
  • a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv., valamint
  • a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SZF) határozatai) vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

(2) A GRATISLOTTO megrendezése és lebonyolítása a Gratislotto Kft. - továbbiakban Szervező - kizárólagos jogkörébe tartozik.

(3) A GRATISLOTTO-ban résztvevő vagy részt venni kívánó játékosok és a Szervező közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A GRATISLOTTO résztvevői a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezőnek ismerik el és kötelezik magukat azok betartására.

2. Értelmező rendelkezések

(1) Alapjáték 55 számból (1-55-ig) 5 szám megjátszása egy sorsolásra vonatkozóan.

(2) Szervező A fentiekben hivatkozott Magyarországon bejegyzett Gratislotto Kft. és annak jogutódjai

(3) Felhasználó név A játékos által választott érvényes e-mail cím.

(4) Jelszó Az internetes játékmódban, a szerződés érvénybe lépését követő, első bejelentkezéskor a Felhasználó által megadott jelszó, melynek későbbi használata lehetővé teszi a játékban való részvételt. A játékos a jelszót akaratától függően a későbbiekben megváltoztathatja.

(5) Játék kezdetének időpontja Regisztrálás kezdő időpontja: 2006. április 07.
Az első számsorsolás: 2006. április 15.

(6) Regisztráció és annak folyamata A regisztráció a játékos azonosításához szükséges fontosabb adatok (név, nem, lakcím, életkor, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot) megadásával történik.
A regisztráláshoz a felhasználónak élő e-mail címmel kell rendelkeznie, ugyanis az adatok megadása, és a játékszabályzat elfogadása után a játékos egy válasz e-mail üzenetben kapja meg a jelszavát.

3. A GRATISLOTTO

A GRATISLOTTO hetente szervezett játék, mely bárki számára INGYENES lottójáték lehetőséget biztosít, amely ma Magyarországon jelenleg egyedülálló. A játékosnak mindössze egy regisztrációs adatlapot kell kitöltenie első alkalommal, majd ezután a sorsolás napjáig naponta egyszer tippelhet (játékos az 1-55-ig terjedő természetes számokat tartalmazó számhalmazból tetszés szerint kiválasztott öt számot játszhat meg akár a hét minden napján). A sorsolás heti egyszer (jelenleg kéthetente 2007.októbertől) sorsolási bizottság jelenlétében, kézi húzással, az 5 szám kiválasztásának visszatevése nélkül történik.
A játék az 5-ös és a 4-es találatra fizet. A nyeremény 5-ös telitalálat esetén - a mindenkori nyereményalaptól függően változik.
A sorsolás eredményét a kisorsolt 5 szám (nyerőszám) adja.

4. Részvételi lehetőség a GRATISLOTTO-ban

A játékban részvételi díj megfizetése nélkül interneten keresztül, bárhonnan részt lehet venni.

5. A GRATISLOTTO-ban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése

A játékban való részvételre jogosulttá válik, aki kitöltötte a regisztrációs adatlapját és érvényes Felhasználó névvel, illetve jelszóval rendelkezik. A játék adatai nem törölhető adathordozón a sorsolást megelőzően a sorsolási bizottság zár alá helyezi.
GRATISLOTTO játékban való részvételi jogosultság, valamint az elért találatok számának megállapításánál a sorsolási bizottság által elzárt központi, nem törölhető adathordozón rögzített adatokat veszi figyelembe.
A közjegyzőileg elzárt nem törölhető adathordozón be nem tárolt játékadatok a tárgyheti sorsoláson nem vesznek részt, így az ebből származó nyereményre nem jogosultak.
A központi számítógépen fel nem lelhető játékadatokat a továbbítására vonatkozó bármilyen igazolás, tanúvallomás nem pótolhatja, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat a Szervező nem veszi figyelembe.
A késve érkezett internetes tipp esetében a játékos a szerződésben feltüntetett címre értesítést kap.

Nyerőszámok sorsolás

Az 1-től 55-ig terjedő 55 természetes számból a nyertes 5 szám sorsolási eseménye hetente (jelenleg kéthetente 2007.októbertől) egy alkalommal kerül megrendezésre, sorsolási bizottság, illetve a Szervező képviselőinek felügyelete mellett történik.
A Szervező a kisorsolt öt nyerőszámot még a sorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során előforduló esetleges hibák a sorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthető.
A sorsolást kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le a Szervező, melyet sorsolási bizottság hitelesít. Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható, egy naptári napon belül kell gondoskodni a sorsolás befejezéséről.
A sorsolás eredményét a kisorsolt 5 szám (nyerőszám) adja. Az eredményt a kisorsolt 5 nyerőszám sorrendisége nem befolyásolja. Valamennyi sorsolási eredmény egymással megegyező valószínűséggel következhet be.

6. Nyereményalap és annak felosztása

az I. nyerőosztályba az 5 találatos,
a II. nyerőosztályba a 4 találatos,

elért lottójátékok tartoznak.

A nyereményekre fordítandó összeget a Szervező minden héten, a sorsolást megelőzően hozza nyilvánosságra, azonban az egyes nyerőosztályok esetén

az I. nyerőosztály minimum 50.000,-Ft
a II. nyerőosztály minimum 20.000,-Ft értékű Nyertesekklubja.hu oldalon felhasználható Nyereményzseton

Az egyes nyerőosztályokon belül a nyertes alapjátékok között a nyereményt egyenlő arányban kell felosztani.
Ha a nyerőosztály(ok) valamelyikében nincs nyertes, akkor az erre (ezekre) a nyerőosztály(ok)ra jutó (esetleg már halmozódott) nyeremény alappal a soron következő játékhét azonos nyerőosztályának nyereményalapja növekszik.

7. Nyereményjogosultság

Nyereményjogosultság akkor áll fenn egy, a játékban érvényesen résztvevőnél, ha a nem törölhető adathordozón rögzített, a játékba érkezett játékadatokat kiértékelve egy játékban négy vagy öt szám megegyezik a sorsolás eredményével.

8. Nyereményjegyzék

A Szervező nyertes játékokról nyereményjegyzéket készít, mely tartalmazza:

  • az egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát
  • a nyerőosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint
  • a kisorsolt nyerőszámokat.

A kisorsolt nyerőszámokról Szervező a www.gratislotto.hu oldalon értesíti a játékban résztvevőket. A nyerteseknek külön e-mailben, illetve a belső üzenetküldőn keresztül kell jelentkezni a Szervezőknél.


9. A nyeremények kifizetése és az át nem vett nyeremények felhasználása

A nyereményeket a mindenkori EU-ban érvényes és hatályban lévő adózási szabályok figyelembevételével fizeti ki a Szervező. A nyereményből fakadó adókötelezettség a szervezőt terheli.
A nyereményeket 30 napon belül lehet átvenni, amennyiben ez nem történik meg, úgy automatikusan törlődik a nyeremény. A fel nem vett nyeremény, bekerül a következő sorsolási esemény nyereményalapjába.

10. Lehetőségek a rendszerrel

Az internetes játékmódban a játékos a szükséges információkat, megjátszani kívánt számait a program segítségével a személyes azonosító (Felhasználó név) és jelszó bevitelével adhatja meg, miután számítógépével rácsatlakozott a Szervező játék kiszolgálójára az internet világhálózaton keresztül. A játékos az interneten keresztül adott szükséges információk alapján
a./ általános információkat kérhet a rendszerben, játékban való részvételről,
b./ megjátszhatja számait,
c./ visszakérdezheti megjátszott számait,
d./ informálódhat nyereményeiről, illetve általános statisztikai adatokról.

11. A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe

A játékban az a játékos játszhatja meg számait, aki a rendszer felkérésére azonosította magát.

12. A megjátszani kívánt számok megadása

A megjátszani kívánt számokat a játékos az Interneten keresztül a GRATISLOTTO honlapján adhatja meg.

13. A nyertes azonosítása és a nyeremény kifizetése

A nyeremény kifizetése a Szervezők jelenlétében, a nyertes személyes azonosítását (érvényes személyigazolvány bemutatása) követően, vagy a megadott elérhetőségeken, az előzetes adategyeztetést követően postai utalvány formájában történik meg.

14. Biztonsági szabályok

A Szervező szigorúan bizalmasan kezel minden játékosra vonatkozó adatot. E szabály kizárólag az irányadó jogszabályok alapján meghozott döntés, illetve a Játékos szabályszegése esetén oldható fel.
Minden játékos maga választja meg Felhasználói nevét és a Szervezőktől kapja meg a titkos jelszavát, melyet a későbbiekben megváltoztathat. A játékos felelőssége ezen adatok titokban tartása.
Minden Interneten keresztül történő kommunikáció a Szervezőknél rögzítésre kerül.

15. Adatvédelem

A Szervező magára nézve irányadónak ismeri el a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit és más vonatkozó rendelkezéseket.
A jelen pontba foglaltak a játékos adatainak védelmében kerültek bevezetésre és gyakorlásra annak érdekében, hogy a személyes adatok védelme mindenkor megvalósuljon. A játékos részéről megadott adatok a játék során üzleti titok körébe tartoznak, az adatok nyilvántartása és tárolása a játékos jogainak szem előtt tartásával történik.
Ennek körében a Szervezők az alábbiakat tartják szem előtt az adatok védelme, nyilvántartása és felhasználása során:
jogszerűség
megszerzésük kizárólag egy meghatározott célra és jogos okból történik;
célját nem túllépő módon;
pontos, illetve biztonságos őrzés
Szervező kötelezettséget vállal, hogy 3. személyek felé kizárólag az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság és/vagy irányadó jogszabályi rendelkezés felszólítása alapján ad át személyes adatokat és kizárólag a pontosan meghatározott körben.
A játékosnak jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, valamint azokat kijavítani és/vagy módosítani és/vagy kitörölni.

16. Záró rendelkezések

A Szervező kizárja a játékos minden olyan káráért való felelősségét, amely harmadik személy által elkövetett bármely cselekmény, vis maior vagy egyéb, a Szervezőnek fel nem róható okból következik be.
Abban az esetben, ha a Szervező felelőssége bíróság vagy más illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság által megállapított, felelősségének mértéke korlátozva van a nettó nyeremény összegéig.
A játék szervezését a Szervező bármikor befejezheti, ha az utolsó sorsolást megelőzően legalább 4 héttel a nyilvánosságnak bejelenti.
Ez a Részvételi Szabályzat 2006. március 27. napjától érvényes, és rendelkezéseit az ezt követően szervezett játékokra kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a korábban jóváhagyott esetleges rendelkezések hatályukat vesztik.

Budapest, 2006. április 05.

(módosítva: 2013.12.13.)

850.000
GratisKupon » GratisJátékok » GratisWeb » GratisLove » GratisLink »
info